Vores værdier

Dialog, tillid og ansvarlighed er grundlaget

Værdier

Værdierne dialog, tillid og ansvarlighed fremhæves i MED-aftalen, som grundlag for at skabe attraktive arbejdspladser med stor arbejdsglæde. Der tages udgangspunkt i de tre værdier, når den ønskede ledelsesadfærd beskrives.

Dialog
Ved dialog forstås ligeværdighed i samtalen, og at alle parter har indflydelse på resultatet. Dialogen eksisterer på tværs mellem ledere i organisationen og hjælper til at afstikke en fælles retning. I nogle situationer er parterne ikke ligeværdige, og dialogen bliver så afløst af eksempelvis inddragelse, gensidig afklaring, høring eller orientering efter en beslutning er truffet.

Tillid
Tillid indebærer, at den enkelte er parat til at acceptere en afhængighed, der er baseret på positive forventninger til andres intentioner og handlinger. Tillid skal således forstås som en social relation, der omfatter gensidige forventninger og forpligtelser.

I en organisation er tillid bindemidlet, som sikrer smidighed i opgaveløsningen og fleksibilitet. Når tillid er til stede, er der grobund for engagerede medarbejdere, og for at den enkelte identificerer sig med arbejdspladsen.

Ansvarlighed
Ikast-Brande Kommune er én organisation, som består af mange forskellige enheder med selvstændigt ledelsesansvar. Hver enhed er bundet sammen med de øvrige enheder af en fælles vision og et samlet budget. Visionen og budgettet nødvendiggør, at lederne har forståelse for helhedens interesse og ikke kun orienterer sig mod eget ansvarsområde. Tværgående samarbejde på tværs af enheder vil bidrage med viden om hinandens interesser og vil øge ansvarligheden over for og indsigten i resten af organisationen. Øget sammenhængsforståelse og viden er med andre ord grundlaget for oplevelse af ansvar.

Her kan du læse den fulde tekst med beskrivelse af de tre værdier

DNA

Ikast-Brande Kommunes har udarbejdet et DNA. der gør os i stand til at indfange og værne om det unikke og gode ved Ikast-Brande Kommune. Det giver et fundament at stå på, når vi agerer som ledere og medarbejdere og muliggør en drøftelse af identitet.

Det er hensigten, at DNA'et skal "tale" til alle i kommunen - medarbejdere såvel som ledere. Derfor har kommunens ledere og medarbejdere sammen udarbejdet fortællinger, der udfolder og giver liv til DNA'et og kaster lys over vores måde at arbejde på, tænke på og finde løsninger på i fællesskab med både borgere og virksomheder.

DNA'et understøttes af tre handlingsanvisende dogmer:

  • Vi udfordrer vanetænkning
  • Du finder løsninger sammen med os
  • Vi udøver myndighed med et servicegen

Der arbejdes med at udmønte DNA, ledelsesgrundlag og dogmer via adfærdsrettet ledelse.

Læs 11 DNA-fortællinger, der viser mangfoldigheden i arbejdet

Ledelsesgrundlag

Find vejen til god ledelse med Ikast-Brande Kommunes ledelsesgrundlag

Med kommunens ledelsesgrundlag bliver det tydeligt, hvad der forventes af dig som nuværende eller kommende leder i kommunen, og der sættes en ambitiøs retning for god ledelsesadfærd i kommunen - så vi sammen kan gøre en forskel for både borgere, virksomheder og medarbejdere.

Ledelsesgrundlaget sætter fokus på fire vigtige ledelsesmæssige kompetencer, og fundamentet for ledelsesgrundlaget findes i kommunens DNA og de tre værdiord dialog, tillid og ansvarlighed.

Ledelse med handlekraft
Ledelse med handlekraft handler blandt andet om, at du som leder skal sætte en tydelig retning, gå forrest og få strategier til at leve - også i pressede situationer og stærk modvind. For at skabe resultater sammen med medarbejderne.

Ledelse med borgerne i centrum
I ledelse med borgerne i centrum sættes der fokus på en realistisk balance og prioritering mellem både høje faglige standarder, borgernes ønsker og de økonomiske muligheder. Vi gør en forskel, der betyder noget, når kerneopgaverne og gode løsninger for borgerne holdes for øje.

Ledelse på tværs
Ledelse på tværs handler blandt andet om, hvordan du som leder skal se din arbejdsplads som en del af en større sammenhæng - både hvad angår ressourcer og ledelsesrum. Dette fordi vi tror på, at vi gør en forskel, når vi skaber resultaterne og finder løsningerne sammen.

Ledelse med hedekraft
I ledelse med hedekraft er der fokus på at udfordre vanetænkning og understøtte nye tilgange og gode idéer, så de bliver til virkelighed. Ledelse med hedekraft har sin rod i Mental Frikommune, som er overskriften på kommunens arbejde med innovation og nytænkning, men ledelseskompetencen knytter sig også an til tilgangen her på heden, hvor intet er givet på forhånd og hvor man selv må få tingene til at ske.

Læs direktørernes personlige ledelsesgrundlag her

MED-indflydelse på eget arbejde

I Ikast-Brande Kommune er der i videst muligt omfang indflydelse på eget arbejde. Indflydelsen sker både ved den almindelige dialog mellem leder og medarbejdere samt inden for det såkaldte MED-system.

MED-systemet og arbejdsmiljøindsatsen danner en sammenhængende struktur. Således planlægges arbejdsmiljøindsatsen i MED-systemet.

Der er i Ikast-Brande MED-udvalg på tre niveauer:

  • Hovedudvalg (Hovedudvalgets repræsentanter består af 11 medarbejdere udpeget af de faglige hovedorganisationer samt direktionen, som er ledelsesrepræsentanterne).
  • Sektorudvalg (MED-Administration, MED-Dagsinstitution/dagpleje, MED-Skole, MED-Børn/familie, MED-Ældre, MED-Psykiatri/handicap og MED-entreprenør)
  • Lokale MED-udvalg på de enkelte arbejdspladser eller personalemøder med MED-status (hvis man ikke har lokale MED-udvalg)

MED-systemet er forpligtet til at følge de overenskomster og rammeaftaler, der besluttes mellem arbejdsgiversiden KL (Kommunernes Landsforening) og arbejdstagersiden Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte (KTO) og Sundhedskartellet (SHK). Som opfølgningen på disse overenskomstaftaler udarbejdes der en rammeaftale, som MED-udvalgene i alle kommuner skal følge.

Ikast-Brande Kommune
Rådhusstrædet 6 - 7430 Ikast
Tlf: 9960 4000

Powered by Emply